logo-grants

Veterinary Excellence Through Science – Grants

Regulamentul programului de burse private VETS Grants

Articol I. Prevederi generale

I.01. Programul național “VETS Grants” (denumit în continuare “Programul” sau “VETS Grants”) este organizat și desfășurat de societatea pe acțiuni ALTIUS SA, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7661/1999, cu sediul în str. Iancu Căpitanu, nr 38, sector 2, București, având Cod Unic de Înregistrare RO12086723 și reprezentată de Marius Diaconu în calitate de Director General, denumită în continuare “Organizatorul”.
I.02. Programul are în vedere acordarea unor burse private medicilor veterinari care doresc să devină diplomați europeni. Obiectivul principal al programului: susținerea excelenței medicilor veterinari români.
I.03. Programul îşi propune să acorde un număr de maxim 4 burse private. În cazul în care sunt mai mulți candidați eligibili decât numărul de burse, se va aplica o procedură de selecție pe bază de aplicații prin dosar.
I.04. În condițiile respectării prezentului Regulament de Participare al Programului (denumit în continuare “Regulamentul”), fiecare dintre candidații selectați în cadrul programului VETS Grants va primi o bursă pentru o perioadă de 6 luni în anul 2021 (iunie – decembrie) cu o valoare de maxim 5,000 euro.
I.05.Aceste burse sunt destinate susținerii financiare a medicilor veterinari în efectuarea de stagii de pregătire sau de cercetare, necesare formării lor ca diplomați europeni.
I.06. Participanţii la Program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului.
I.07. Regulamentul este disponibil oricărei persoane interesate, în mod gratuit, la sediul Organizatorului și prin afișarea, în permanență pe durata Programului de acordare a burselor pe site-ul www.vets.ro. Pentru orice întrebări sau nelămuriri, puteți contacta Organizatorul pe toată perioada desfășurării Programului pe adresa de e-mail marketing@altius.ro sau la numerele de telefon publicate pe Site.
I.08. ALTIUS SA își rezervă dreptul de a modifica sau înlocui prezentul Regulament în orice moment pe parcursul desfășurării Programului, urmând ca modificările efectuate să intre în vigoare de la data publicării lor pe site-ul www.vets.ro.

Articol II. Condiții de eligibilitate

II.01. În Programul de acordare a burselor VETS Grants au dreptul să se înscrie persoanele fizice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • au cetățenie română;
 • au lucrat în ultimii 2 ani în practica medical-veterinară sau mediul universitar veterinar;
 • sunt absolvenți de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență (Facultatea de Medicină Veterinară);
 • au fost acceptați de către o instituție (spital veterinar, clinică de referință veterinară, facultate de medicină veterinară etc.) acreditată în a derula programe de rezidențiat și au acordul scris al acesteia pentru a efectua stagiul de rezidențiat într-unul din domeniile recunoscute de către EBVS.

Articol III. Condiții generale de desfășurare a selecției

III.01. Selecția se va desfășura pe teritoriul României, în perioada 01 februarie 2021 – 15 mai 2021. Înscrierile în Program se vor desfășura în perioada 01 februarie 2021, începând cu ora 09:00 până pe 9 mai 2021, ora 23:59.
III.02. În vederea înscrierii în Program, persoanele interesate şi care îndeplinesc condițiile de eligibilitate menționate la art. 2.01 din Regulament trebuie să transmită Organizatorului un dosar de înscriere până la data de 9 mai 2021, ora 23:59. Depunerea dosarului se poate face fie personal la sediul Altius SA (Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.1A, Corp C, Et. 4, Sector 1, București), fie prin curier, fie prin e-mail la adresa marketing@altius.ro.
III.03. Aplicațiile de înscriere incomplete sau transmise după data de 9 mai 2021, ora 23:59, nu vor fi luate în considerare. Dacă se constată că informațiile trimise sunt incorecte, candidații respectivi vor fi descalificați automat.
III.04. Dosarul de înscriere în Program trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • curriculum vitae conținând datele de contact ale solicitantului bursei, activitățile și rezultatele
  semnificative (concursuri, olimpiade, participări la stagii de practică sau internship, competiții
  naționale sau internaționale, schimburi de experiență, activități de voluntariat, burse câștigate);
 • documentul privind acceptarea candidatului de către o instituție acreditată în a derula programe de rezidențiat într-unul din domeniile recunoscute de către EBVS;
 • proiect de studiu care justifică în 2-3 pagini activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea și încadrarea acestuia în programul de rezidențiat (motivație, justificare, obiective, mod de diseminare a cunoștințelor dobândite, încadrarea și validarea în programul de rezidențiat);
 • scrisoare de recomandare din partea diplomatului sub îndrumarea căruia iși desfășoară stagiul;
 • copii autentificate ale actelor de studii (diplome de licență, studii aprofundate, master, doctorat);
 • listă de lucrări/cărți publicate în calitate de unic autor sau coautor;
 • atestat sau certificat de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională;
 • declarație pe propria răspundere, autentificată la un birou notarial public, în original, în care să se specifice dacă bursierul este finanțat pentru efectuarea programului de rezidențiat de către alte instituții (un candidat care nu este finanțat de către o altă instituție este avantajat în fața unui candidat care este deja finanțat în anul 2021, parțial sau în totalitate, de către o altă instituție);
 • Notă de informare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal descărcată de pe site-ul www.vets.ro.

Articol IV. Burse

IV.01. Valoarea totală a burselor acordate de către Organizator către cei maxim 4 (patru) candidați selectați, conform prevederilor de mai sus, este de 20.000 euro pentru anul 2021.
IV.02. Bursa va fi plătită către fiecare candidat selectat („Beneficiar”), într-un cont bancar deschis pe numele Beneficiarului, începând cu data de 01 iunie 2021. În vederea acordării burselor, părțile vor încheia un contract, potrivit legii aplicabile.
IV.03. Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventualele disfunctionalităţi în derularea Programului ca urmare a acţiunilor unor terţi, cum ar fi: funcţionarea defectuoasă, avariile, întreruperile sau orice alte dificultăţi în ceea ce priveşte funcţionarea internetului, calculatoarelor, reţeaua la care acestea sunt conectate, liniile telefonice etc.
IV.04. De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea bursei, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice natură legate de bursă. Candidaţii declaraţi câştigători îşi asumă întreaga răspundere pentru acceptarea burselor, Organizatorul neasumându-și niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma acceptării burselor sau în legătura cu acestea.

IV.05. Bursele VETS se acordă pentru oricare dintre cele 27 de domenii de interes din medicina veterinară recunoscute de către EBVS (European Board of Veterinary Specialization) https://ebvs.eu/colleges.
IV.06. Rezultatele selecției se vor comunica în data de 15 mai 2021, atât pe site-ul www.altius.ro, precum si pe site-ul www.vets.ro si pe pagina de Facebook Altius.

Articol V. Procedura de evaluare

V.01. Pentru analizarea aplicațiilor de înscriere în Program se va constitui o comisie de analiză a aplicațiilor („Juriul”), formată din persoane desemnate de către Organizator. Aplicațiile de înscriere vor fi analizate în perioada 9 mai 2021 – 15 mai 2021.
V.02. În evaluarea candidaţilor, Juriul va avea în vedere următoarele Criterii:

 • Determinarea și capacitatea candidaților de a respecta și de a îndeplini toate cerințele și obligațiile impuse în perioada rezidențiatului.
 • Determinarea și capacitatea de a se pregăti în mod corespunzător pentru a susține și promova examenul de diplomație.
 • Capacitatea de a argumenta alegerea făcută din punctul de vedere al specializării alese.
 • Capacitatea și disponibilitatea candidaților de a se implica în activități extra curriculare și activități în beneficiul comunității, precum susținerea de prezentări la evenimente naționale și regionale, organizate pe teritoriul României, având ca tematică domeniul lor de rezidențiat.
 • Gândire logică, creativitate, pasiune, gândire inovatoare și spirit antreprenorial.

V.03. Candidații selecționați vor prezenta un act de identitate în original pentru semnarea contractului de bursă privată.
V.04. Comisia de evaluare va desemna maxim 4 candidați câștigători. Rezultatul va fi comunicat telefonic candidaților declarați câștigători, precum și persoanelor de rezervă, dacă va fi cazul.
V.05. Contractul de bursă privată se va semna de către candidații desemnați câștigători în termen de maximum 30 zile de la data anunțului oficial privind persoanele participante la Program, în urma selecției.

Articol VI. Suspendarea contractului de bursă

VI.01. Contractul de bursă poate fi suspendat de către ORGANIZATOR în următoarele cazuri:

 • în cazul în care, din diferite motive, Beneficiarul trebuie să-și întrerupă studiile sau stagiul de pregătire;
 • în cazul în care se aduc la cunoștința Organizatorului de către instituția de învățământ sau autoritatea publică, în baza unei înștiințări oficiale, anumite fapte presupuse imorale sau de indisciplină, posibile fapte ilegale sau care violează regulamentul instituției de învățământ respective, presupuse de către conducerea instituției de învățământ sau de către organele de cercetare, a fi săvârșite de către Beneficiar, pe perioada acordării bursei, inclusiv de la data desemnării Beneficiarului și până la data încheierii prezentului Contract. Organizatorul își rezervă, în acest caz, dreptul de a solicita încetarea prezentului Contract.

VI.02. Suspendarea acordării bursei, precum și reluarea acesteia după încetarea motivelor care au dus la suspendare, vor fi prevăzute într-un act adițional la contractul de bursă încheiat între Organizator şi Beneficiar.

Articol VII. Încetarea contractului de bursă

VII.01. Încetarea contractului de bursă se realizează în următoarele condiții:

 • la terminarea perioadei pentru care s-a acordat bursa (decembrie 2021);
 • în cazul în care Beneficiarul nu mai frecventează cursurile instituției acreditate în a derula programe de rezidențiat într-unul din domeniile recunoscute de către EBVS;
 • în cazul în care se aduc la cunoștința Organizatorului de către instituția de învățământ la care Beneficiarul studiază sau alte autorități publice în baza unei înștiințări oficiale anumite fapte imorale, de indisciplină, fapte ilegale sau care violează regulamentul instituției de învățământ respective dovedite a fi săvârșite de către Beneficiar.
 • în cazul în care Beneficiarul nu este de acord să semneze sau nu semnează în timp util din orice motive, actele adiționale solicitate prin notificări transmise de către Organizator;
 • în cazul în care Beneficiarul nu înștiințează imediat Organizatorul în cazul în care, din diferite motive, Beneficiarul trebuie să-și întrerupă studiile;

VII.02. Beneficiarul va restitui sumele primite cu titlu de bursă, în termen de maxim 3 luni de la care a primit notificarea în acest sens de la Organizator, în orice alt caz de neexecutare totală sau parțială a obligațiilor care îi revin Beneficiarului. Restituirea va privi numai sumele primite cu titlu de bursă pe perioada în care Beneficiarul nu ar fi fost îndrituit.

Articol VIII. Protecția datelor cu caracter personal

VIII.01. Prelucrarea datelor cu caracter personal în organizarea și desfășurarea prezentului Program de către Organizator va avea loc în conformitate cu informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site-ul www.vets.ro.

Articol IX. Încetarea înainte de termen a Programului

IX.01. Programul poate înceta înainte de termen în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Program.

 • Situațiilor avute în vedere la alineatul 1 le sunt asimilate şi sentința şi/sau actul de putere publică ale instanței competente sau ale altei autorități publice competente.
 • În situațiile avute în vedere la alin. (1) de mai sus, Organizatorul nu mai este ținut de nicio obligație față de candidați, după cum nu este ținut la întoarcerea sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Articol X. Litigiile şi legea aplicabilă

X.01. Eventualele litigii, reclamații apărute între Organizator, pe de o parte, și candidații la Program, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, vor fi soluționate de instanța competentă din București, în conformitate cu dreptul comun.
X.02. Legea aplicabilă este legea română.